Thi công thiết kê nhà hàng theo phong thủy

Chọn hướng Thi công nhà hàng

Phương vị là yếu tố quan trọng nhất của địa lí phong hủy Thi công nhà hàng. Do đó trước hết phải đo chính xác phương vị. Muôn lo chính xác phương vị phải dùng đến la bàn, đó là loại dụng cụ đã có cách đây ha nghiìn năm. Tuy km nam châm của la bàn chỉ về phương bắc, nhưng như vậy cũng la đã chỉ rõ phương nam.
Nó đến phương vị thường ngụ ý chí bốn phương : lúng, íìy, nam, bắc, nhưng trong địa lí phong thúy lạ rha thành ha mươ bốn phương. Ha mươ bốn phương đó vẫn lây bốn phương đông, tây, nam, bắc làm cơ sở. Từ lnn phương cơ sở đó hình thành thêm bốn phương : đông lúc, đông nam, tây bắc, tây nam tức có tám phương vị. T ốp tục từ tám phương vị này lạ cha thành ha mươ bốn phương vị, mỗ phương vị khoảng 15°.
1. Ý nghiĩa của tám phutmg vị
Tám phương vị không đơn giản chỉ là sự phân cha klng gian mà mỗ phương vị đều có một ý nghiĩa riêng. Tuy ý nghiĩa của tám phương vị đã trở thành một phạm m riêng, nhưng ở đây ta cũng giới thiệu một cách đơn (Ịm để độc gả dễ nhớ.
Phương tây bắc là càn, trong tự nhiênđó là trờ, xã hội đó là cha, thuộc tính là khỏe, trong động đó là ngựa, trong cơ thể đó là đầu, phố, xương. -Phương tây vốn nghĩa là đoài, trong tự nhiên cho ao đầm, trong xã hội là thiếu nữ, thuỘG tính vui vẻ, trong động vật đại biểu cho dê, trong cơ thể, đại biểu cho ruột gà, miệng.
– Phưong tây nam là khôn, trong tự rhên nó đại biểu cho đất, trong xã hội đại biểu cho mẹ, thuộc tính là thuận, trong động vật đại biểu cho trâu, trong thân thể đại biểu cho lá lách, bụng.
-Phương nam nghĩa là ly, trong tự nhiên nó đại biểu
cho lửa, trong xã hội đại biểu cho trung nữ, thuộc tính che chở, trong động vật đại biểu cho chim công”, trên cơ thê đại biểu cho tim, ruột non, mắt.
– Phương đông nam là tốn, trong tự nhên đại biểu cho gió, trong xã hội đại biểu cho trưởng nữ, thuộc tính là nhập, trong động vật đại biểu cho gà, trên cơ thể đạ bếu cho mật, đù.
– Phương đông là chấn, trong tự nhiên đại biểu cho sấm, trong xã hội đại biểu cho trưởng nam, thuộc tính động, trong động vật đại biểu cho rồng, trên cơ thế’ đại biểu cho gian, chân.
– Phương đông bắc là cấn, trong tự nhiên đại biểu cho núi, trong xã hội đại biểu cho trung nam, thuộc tính là dừng; trong động vật đại biêu cho chó, trên cơ thể đại biểu cho dạ dày, thắt lưng, tay.
– Phương bắc vốn là khảm, trong tự nhiên đại biểu cho nước, trong xã hội đại biểu cho thứ nam, thuộc tính là trũng, trong động vật đại biểu cho lợn, trên cơ thể là thận, bàng quang, tai.