Thi công thiết kê nhà hàng theo phong thủy

Kiến trúc Thi công nhà hàng

Sơ đổ đối xứng là một cái khung cấu trúc thi công nhà hàng, trong đđ mỗi một nét hay một chức năng đêu có một vị trí của nố. Dể cho việc thực hiện sự bố cục như vậy đạt hiệu quả, cẩn chú ý đảm bảo được mối tương quan lôgic giữa các thành phần hoặc các ehức năng trong toàn bộ cấu trúc. Những bộ phận lặp lại nhịp nhàng trong sơ đồ đối xứng cố tác dụng phân chia sơ đổ thành những phần riêng biệt. Tất cả những gì tổ hợp trong phạm vi của phẩn riêng biệt đó sẽ trở thành một đơn vị độc lập và cần được xem xét trong mối tương quan với tổng thể. Mỗi đơn vị như thế, tự nđ đã trở thành một đơn vị hoàn chỉnh, nhưng mặc dù vậy, nó vẫn phải được đặt trong mối tương quan với toàn thể và là một thành phần của cấu trúc toàn thể.
Theo quy luật, sơ đồ đối xứng có mối liên quan chặt chẽ với các công trình đã được xây dựng. Thường nó được coi như một sự nối tiếp của các công trình đã cđ, hoặc được sử dụng để liên kết hai hay nhiều công trình. Sơ đổ đối xứng như vậy thường bao gổm những công trình bộ phận đặt vuông góc với nhau, phân bố ở dọc đường đi, ở đầu này hoặc ở đầu kia. Để việc thiết kế thêm hiệu quả, các công trình không những phải phù hợp với sơ đồ đối xứng, mà còn phải phù hợp với bản chất nội tại của chúng.
Sơ đồ kiến trúc đối xứng chỉ được ứng dụng khi cần để đáp ứng những chức năng đúng đắn. Những đường phố đối xứng dùng trong việc duyệt binh phải phù hợp với yêu cầu diễu hành và của các quân binh chủng. Hoậc như sự phân bố đối xứng của các toà nhà công cộng xung quanh một quảng trường trung tâm cho thấy tính chất dân sự nhiều hơn so với trường hợp được đứng riêng biệt, bởi vl sự quy nạp thường phản ánh mối tương quan của mỗi thành phần đối với tổng thể được tót hơn.