Thi công thiết kê nhà hàng theo phong thủy

Thi công nhà hàng chất lượng

Xung quanh chúng là những chất liệu thi công nhà hàng và môi trường phần tán chất dầu.
Trong bitum quánh và cứng, mixen chiếm tỉ lệ rất lớn. Còn trong bitum lỏng chúng chiếm một tỉ lệ nhỏ đến nỗi không có tương tác gì với nhau nên có thể chuyển động tự do trong ch/íl dầu. Đối với guđrông than đá : pha phân tán là cacbon tự do, môi trường phân tán là chất dầu, còn chất nhựa đóng vai trò là chất hoạt tính.
Quan hệ giữa hàm lượng và cấu tạo của các nhđm trong bitum (dấu,nhựa, atfan) có thể tạo nên các cấu trúc phân tán khác nhau (sol, gel, sol-gel).
Cấu trúc sol đặc trưng cho bitum có hàm lượng chất dâu và chất nhựa lớn. Khi đó các mixen không tạo ra được tác dụng tương hỗ lẫn nhau và chuyển động tự do trong môỊ trường dầu, cấu trúc sol có ở bitum lỏng và bitum quánh nàn nóng chảy. Khi tỉ lệ at.fan trong bitum lớn sẽ tạo nên cấu trúc ị(l Trong cấu trúc gel các hạt nhân atfan mở rộng ra, các mixiMi xích lại gần nhau và có tác dụng tương hỗ lẫn nhau, tạo nrtn mạng cấu trúc không gian. Cấu trúc đó tạõ ra tính đàn lnìl cho chất kết dính và là đặc trưng cho cấu trúc của bitum cứiiK ở nhiệt độ thấp.
Cấu trúc sol-gel đặc trưng cho bitum quánh ở nhiệt dấ thường, ơ cấu trúc này vật liệu sẽ có tính chất đàn hổi M( và tính nhớt.