Thi công thiết kê nhà hàng theo phong thủy

Thi công nhà hàng với vật liệu dẻo

Dựa vào tính chất cơ lí, cấu trúc và các tính chất cđ liên uan đến nhiệt người ta phân chất dẻo ra làm những loại khác nhau.
Theo tính chất cơ lí, chất dẻo được phân ra chất dẻo và Ihất đàn hổi.
Chất dẻo được chia ra các loại : cứng, bán cứng và mềm. Cliất dẻo cứng là vật liệu đàn hồi rắn, cấu trúc vô định hình, có môđun đàn hổi lớn hơn 10.000 kG/cm2, độ giãn dài khi đứt nhỏ, giữ được hình dạng dưới tác dụng của ngoại lực trong điều kiện nhiệt độ thường và nhiệt độ cao. Chất dẻo bán cứng là vật liệu đàn hổi rắn, cấu trúc tinh thể, có mođun đàn hối trung
bình ( 4000 kG/cni2), độ giãn dài tương đối và độ giãn tlnl dư khi đứt cao. Trong đó, độ giãn dài dư là thuận nghịch vậ hoàn toàn biến mất khi đạt đến nhiệt độ chảy của tinh
Chất dẻo niêm là vật liệu mềm và đàn hổi, có mođun hổi thấp ( 200 kG/cm2), độ giãn dài tương đối lớn, độ dài dư nhỏ. Trong đó ở nhiệt độ thường biến dạng thuận nghloí biến mất với tốc độ chậm.
Chất đàn hoi là vật liệu mềm và đàn hồi vối môđun ilmi
hổi thấp ( 200 ktr/cm2), biến dạng khi kéo rất lớn. Trong toàn bộ hoặc phần lớn biến dạng biến mất với tốc độ lớn (trong khoảnh khấc) ngay ở nhiệt độ thường.
Dựa vào sự biến đổi khi đốt nđng, chất dẻo được chia íit loại dẻo nóng và loại cứng nóng.
Vật liệu dẻo nóng như polietylen, polivinylclorit, polistiron v.v khi nung ntíng thì mềm ra và có tính dẻo còn khi nguội rắn chắc lại. Loại vật liệu này có thể tạo hình bằng phiín pháp rót, kéo hoặc đúc khuôn. Nhược điểm của nđ là cườn; tọ và tính bền nhiệt không lớn.
Đối với loại cứng nóng thì khi nung nóng vẫn giữ được thái cứng, không bị chảy lỏng. Loại vật liệu này, như chất, amin, chất dẻo trên cơ sở nhựa polieste và như epoxi, cổ định nhiệt cao Thi công nhà hàng.