Thi công thiết kê nhà hàng theo phong thủy

Thiết kế nội thất nhà hàng theo ngũ hành

1. lẫn nhau
Thuyết ngũ hành cũng là một trung tâm tư tưởng trong lnat phong thủy Thiết kế nội thất nhà hàng . Tư tưởng của nó vẫn là tư tưởng trết h.nl huyền ỏo của Trung Quốc. Song trong sách này tác |fhh :ụ ngũ hành là năm loại năng lượng lớn. Năm loại lượng này có đầy trong trờ đất, gọi là: mộc, hỏa, tịlrt, km, thủy – năm đạ nguyên khí. Nghiĩa của nguyên Mu lì sự snh tồn của snh vật hứu cơ và vô cơ trong J lồn.
hung vũ trụ năm loại năng lượng này têu giảm và lẫn nhau. Nếu có một loại năng lượng nào đó fu thế hoặc yếu đi thì sự cân bằng của vũ trụ sẽ hoạ. Xã hộii loài người lúc đó sẽ chịu ảnh hưởng quan hệ bổ trợ cho nhau giữa 5 loại năng lượng mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh khắc thủy, thủy sinh mộc. Năm loại năng lượng có thể bổ trợ cho nhau, cũng có thể bài trừ nhau. Mộc là chỉ khí của cây cỏ. Hỏa là khí do thêu đốt cây cỏ mà snh ra. Sau khi hỏa thiêu đốt sinh ra tro gọi là thổ. Thổ trải qua năm tháng tích lạ sản sinh ra cái gọi là kim. Khí của kim sau khi bến hóa thành thụy. Còn thủy lạ là chất nuôi dưỡng mộc. Cứ như thế mộc, hỏa,-thổ, km, thủy tuần hoàn sinh ra nhau lên tục. Điều này gọi là quan hệ tương trợ của năm loại năng lượng.
Quan hệ bài trừ của năm loại năng lượng là :thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy.
Mộc nhờ thủy nuôi dưỡng, cho nên rễ của nó- sau khi hút những thành phần nuôi dưỡng của đất bèn làm cho năng lượng của đất yếu đ,tạo nên mộc khắc thổ. Còn thổ thì chế ngự thế của thủy. Do đó thổ khắc thủy. Tiếp theo thủy lạ têu dệt hỏa cho nên thủy hỏa không dung hòa nhau.