Thi công thiết kê nhà hàng theo phong thủy

Ý tưởng Thiết kế nhà hàng Nhật

Một trục đường chính, quan trọng, đòi hỏi roột sự hoàn chỉnh chu đáo. Ngược lại, các chi tiết mạnh mẽ của đổ án lại cần có một hình thức và tính cách thế nào đó, để hướng vào và phục vụ cho yêu cẩu của trục cbính. Những thành phắn kiến trúc như tốt nhất lả phải được nhìn ở phía trước, từ một hướng nhất định, toàn cảnh, khi chúng được bố trl tại điểm gặp nhau của các trục ; hoặc khi các thành phẩn kiến trúc được phân bố ở quãng xa và xuất hiện trên từng đoạn, từ thành phần này đến thành phẩn khác trong quá trỉnh hướng trên theo con đường đã xác định ; hoặc là khi các thành phẩn kiến trúc hợp thành khối lớn, đòi hôi một phương án Thiết kế nhà hàng Nhật cđ hình bóng (sỉlhouette) và những điểm quan sát nhất định.
Đường trục chỉnh phục con người, bắt họ phụ thuộc vào hướng đi tới của con đường, do đó cũng bắt họ phải phụ thuộc các đối tượng mà họ tiếp cận, là những thành phẩn cấu trúc định sẵn, không cho phép bỏ qua những cấu trúc cần thiết, đường trục thể hiện tính vượt trội trước thiên nhiên, đổng thời chinh phục con người bằng những công trình kiến tạo, những đối tượng và những tư tưởng của thiết kế. Nó ghi dấu tính chất của quyền lực, tính công dân, tính tôn giáo, tính mẫu mực và hoành tráng.
Để hiểu được đầy đủ ý nghĩa của nđ, lấy thành phố cổ Bắc Kinh để minh hoạ. Khan Khubilai, người sáng lập và xây dựng nên thành phó này đã nhận thức được tẩm quan trọng to lớn của đường trục mà cd nhiều người trước và sau ông không hiểu được. Nhiễu thế kỷ sau, khi xây dựng thành phố này các vua chúa Trung Quốc đã hết sức tránh đưa thêm vào đường trục những khu cồng trình một cách gượng ép, không cẩn thiết.